Xanthosia tridentata 1

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Rock Xanthosia